Specjalistyczne artykuły BHP
Dla bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Specjalistyczne BHP - Sklep BHP - Polityka prywatności


1. Dostawca usług świadczy Usługi opisane na stronie internetowej www.specjalistycznebhp.pl w szczególności malowanie, impregnacja, piaskowanie i mycie parowe powierzchni poziomych i pionowych.

 

2. Cennik świadczenia poszczególnych usług obowiązujący u Dostawcy oraz Regulamin
dostępne są na stronie internetowej Dostawcy usług www.specjalistycznebhp.pl oraz w Biurze, a także są przekazywane nieodpłatnie przez Dostawce usług przed zawarciem Umowy oraz później na każde żądanie Abonenta.

 

3. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie na adres e-mail mesitekos@visitech.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie zapytania ofertowego. Po ustaleniu szczegółów usługi w odpowiedzi wysłana zostaje oferta. Oferta nie jest wiążąca dopóki nie zostanie pisemnie (poprzez odpowiedź na e-mail) zatwierdzona lub złożone zostanie zamówienie.

 

4. Składając zapytanie ofertowe dobrowolnie przekazują nam Państwo dane, w tym także dane osobowe, niezbędne do kontaktu oraz zrealizowania usługi. Jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie powierzonych danych.

 

5. Oferta zostanie przedstawiona do 3 dni roboczych po złożeniu zapytania. W uzasadnionych przypadkach (np. okres przedświąteczny, sezon urlopowy) czas ten może się wydłużyć o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową.

 

6. Po zatwierdzeniu oferty/złożeniu zamówienia usługa zostanie zrealizowana na warunkach określonych w ofercie.

 

7. Przy każdej realizacji obowiązuje przedpłata w wysokości 30-60% wartości zamówienia (do ustalenia w procesie ofertowania).

 

8. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej miejsca w którym ma być wykonana usługa i/lub przedmiotu który będzie poddawany myciu parowemu czy piaskowaniu, przed przystąpieniem do ofertowania.

 

9. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny, także po przedstawieniu oferty.

 

10. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany cen przedstawionych na ofercie jeżeli rzeczywisty przedmiot usługi istotnie rożni się od przedstawionego w zapytaniu.

 

11. Zamawiający ma prawo do reklamacji. Reklamacja może dotyczyć niedotrzymania z winy Dostawcy usług terminu, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

 

12. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dokonujący zgłoszenia reklamacji zobowiązany jest podać:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby;
b) określenie przedmiotu reklamacji;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamacje;
d) datę zatwierdzenia oferty lub zamówienia.
f) wysokość należności jeśli reklamujący żąda ich wypłaty oraz numer rachunku bankowe-
go lub adres właściwy do wypłaty tych kwot;
g) podpis Abonenta.

 

13. Reklamacja może zostać złożona w ciągu 14 dni od stwierdzenia uchybienia. Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni jest uznawane jako jej uwzględnienie przez Dostawce usług.

 

14. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa i rozwiązywane na drodze postępowania sądowego w sądzie w Bielsku - Białej.