Specjalistyczne artykuły BHP
Dla bezpieczeństwa w Twojej firmie.

SPECJALISTYCZNE BHP REGULAMIN ZAKUPÓW
(Zwane dalej „Regulaminem”)
Mesitekos Visitech IMR
Rejtana 3
43-300 Bielsko – Biała Polska

(określane dalej jako „Specjalistyczne BHP”)

prowadzi pod domeną: www.specjalistycznebhp.pl platformę sprzedażową poświęconą środkom ochrony bezpieczeństwa osobistego i gospodarczego oraz związanych z tym usług. Zarejestrowani użytkownicy mogą zakupić te produkty i zamówić te usługi jako kupujący (zwany dalej „Kupującym”).

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

1. DEFINICJE

SERWIS - portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.specjalistycznebhp.pl oraz pod adresem email : mesitekos@visitech.pl, prowadzony przez Administratora.

 

ADMINISTRATOR – firma Mesitekos Visitech IMR zarejestrowana w Polsce, Bielsko – Biała, ul. Rejtana 3, 43-300, NIP: 5472130178, REGON: 241836370. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.

 

TOWAR - rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem sprzedaży w Serwisie.

 

OSOBA - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 

UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

 

KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru lub zamawiający Usługę za pośrednictwem Serwisu.

 

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

 

SPRZEDAŻ - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Serwisem.

 

2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o Użytkownikach.

Pliki cookies używane są w celu:

- uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
- weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
- udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
- tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami
- na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
- stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.

2.2. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

2.3.Użytkownik korzystający z Serwisu dobrowolnie przekazuje nam dane, w tym także dane osobowe,a tym samym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu oraz realizacji przedmiotu umowy, w tym przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym (firmy transportowe, księgowe, itp.).

2.4. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

2.5. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne - każdy urządzenie może tą funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.

3.2. Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być Towary i Usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.3. Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Użytkowników ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą.

3.4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu

3.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez Osobę zakładane jest Konto co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Osobą a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.6. Zawarcie umowy z Administratorem przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora, z wyłączeniem informacji marketingowych, na których otrzymywanie Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody.

3.7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

3.8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 4.5., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności dokonał zakupu.

 

4. REJESTRACJA

4.1. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

4.2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy Konta (loginu), ważnego adresu e-mail, hasła do Konta, i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4.3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule 4.2. niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 4.2 w trakcie korzystania z usług Serwisu. Administrator może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z serwisu przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych określonych w art. 4.2 w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości / Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / KRS itp.

4.4. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

4.5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

4.6. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5.ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SERWISEM

5.1. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

5.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane.

5.4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. W przypadku towarów jest to faktura proforma z przedpłatą na konto 100%, w przypadku usług przedpłata 30%-60% wartości usługi ustalane każdorazowo do poszczególnego zamówienia. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać telefonicznie.

5.5. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony Towar nie później niż w terminie pięciu dni od daty złożenia zamówienia. Wpłaty za Towar są dokonywane na konto bankowe Administratora podany w Serwisie w zakładce „kontakt”. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się z Administratorem Serwisu.

5.6. Serwis Podejmie się realizacji zlecenia dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe lub po mailowym otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu.

5.7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedający, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. PODATKI, CENY

6.1. Ceny towarów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT.

 

7. OPŁATY I PROWIZJE

7.1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Serwisu są odpłatne.

7.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne. W Serwisie pobierana jest wyłącznie jedna opłata – jako prowizja od ceny sprzedanego Towaru. Wynosi ona do 19,51% netto, chyba że strony ustalą inaczej odrębną umową sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kwota prowizji podlega 23% podatkowi VAT.

 

8. PRYWATNOŚĆ

8.1. Polityka ochrony prywatności Serwisu zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane przekazane w ramach tej polityki . Administrator nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

 

9. POUFNOŚĆ

9.1. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

9.2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.

9.3. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

10.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

10.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

10.3. Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.

10.4 Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych

10.6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Towaru, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

10.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.

 

11. ZAWIESZENIE KONTA ORAZ USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

11.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży

11.3. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

11.4. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

11.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

 

12. ZMIANY REGULAMINU

12.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług Serwisu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nowy wersję Regulaminu Serwisu.

12.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

12.3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

 

13. ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny. W przypadku kiedy Użytkownik był również Sprzedającym i pomimo rozwiązania umowy z Administratorem, Sprzedający ma obowiązek zrealizować złożone temu Sprzedającemu przez Kupujących zamówienia w okresie obowiązywania umowy oferty kupna.

13.2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

13.3. Ponowne zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w Artykule 5. Regulaminu.

13.4. Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu wypowiedzenia.

 

14. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

14.1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
- pisemnej na adres: MESITEKOS VISITECH IMR, ul. Rejtana 3, 43-300 Bielsko - Biała
- za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu.
14.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

14.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

14.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

14.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.

 

15. ZWROTY

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru.

 

16. REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady oraz zdjęcia). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

 

17. USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.

 

18. NIEDOSTARCZENIE TOWARU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Towaru przez Sprzedającego Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce. Wszystkie przesyłki realizowane przez Sprzedającego wysyłane są, w przypadku Poczty Polskiej, priorytetem i zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Sprzedający zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją. Postępowanie reklamacyjne Poczty Polskiej trwa ok. 21 dni. W tym czasie Kupujący otrzyma od Poczty Polskiej pismo z prośbą o potwierdzenie nieotrzymania przesyłki. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską i otrzymaniu informacji od Sprzedającego, Administrator na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego Poczty Polskiej podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Na życzenie Kupującego Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru.
 

19. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa i rozwiązywane na drodze postępowania sądowego w sądzie w Bielsku - Białej.